Обрнута (изокренута) учионица: савремени модел наставе

Обрнута (изокренута) учионица: савремени модел наставе

Ново доба – нови изазови

У складу са захтевима савременог друштва пред учеснике образовно-васпитног процеса, наставнике, ученике и родитеље, постављају се нови изазови.

Уместо предавача, у центар учења се поставља ученик. Истовремено, фокус се помера са учења на проучавање. Промене у образовању теже ка целоживотном учењу, развоју критичког мишљења и социјалних вештина, унапређивању у решавању проблема, развоју информатичке писмености. Све то је условило појаву наставног модела који омогућава нови приступ раду на часу и домаћим задацима и представља један од начина за унапређење квалитета образовања. Тај модел се назива обрнута учионица или изокренута учионица (енгл. flipped classroom). 

Шта је обрнута учионица?

Основна одлика обрнуте учионице је то што ученици ново градиво самостално уче код куће, док се на часу то градиво утврђује, о њему се дискутује и раде се задаци. Као што назив овог модела учења казује, систем савладавања градива је обрнут у односу на методе традиционалне наставе: оно што је у традиционалној настави рађено на часу, сада се ради код куће и обрнуто.

Док се у традиционалној настави акценат ставља на наставника-предавача, у обрнутој учионици у центру пажње је ученик. За разлику од фронталне наставе – која, пре свега, подразумева преношење информација, памћење и репродуковање – примена модела обрнуте учионице доприноси интерактивној настави и ученика оспособљава за решавање проблема, исказивање сопственог аргументованог мишљења и самостално креирање различитог садржаја.

Улога наставника и ученика

У обрнутој учионици наставник представља водича, тумача и сарадника. Користећи информационо-комуникациону технологију (ИКТ), наставник припрема и са ученицима дели наставни материјал у виду упутства, презентације, аудио-снимка, подкаста (дигиталне датотеке која се поставља на  интернет).

Ученици се код куће упознају са датим материјалом, проучавају га, праве белешке и записују своје закључке и питања. Када се наредни пут нађу у учионици, на основу савладаног материјала дискутују са наставником и међу собом, размењују  мишљење, траже одговоре на недоумице, решавају задатке. Ученици постају активни учесници у настави, који истражују и међусобно сарађују.

На часу се, након кратког коментарисања задатог материјала и разјашњавања питања, приступа активностима које подразумевају израду задатака, истраживачку активност, решавање проблема и др. Ученици су одговорни за припрему код куће, за своја излагања на часу и рад на задацима.  Наставник је ученицима доступан за одговарање на питања, тумачење и саветовање и одговоран је за давање квалитетних повратних информација.

Предности обрнуте учионице

Сваки ученик се код куће упознаје са градивом, што му даје могућност да га прелази брзином која му одговара. Може зауставити видео-снимак, вратити се на већ прочитани текст, поново погледати презентацију и сл., те на тај начин радити својим темпом. С обзиром на то да се питања не могу постављати истог тренутка када се појави нејасноћа, као што је то случај на класичном часу, ученик се оспособљава да недоумице бележи и о њима промишља  или их самостално разјашњава упознајући се са остатком градива или тражећи додатне изворе.

Употреба обрнуте учионице погодује свим ученицима, без обзира на њихове способности: они који имају потешкоће у учењу могу лакше усвојити основе наставног градива прелазећи га код куће уз помоћ родитеља, док  је онима који брже усвајају градиво могуће дати већи број задатака за израду, а да се тиме не омета темпо учења других ученика.

Дигитални алати су део свакодневице данашњих ученика. Они се добро сналазе у дигиталном окружењу, а  применом обрнуте учионице може се повећати њихова мотивација за учењем и самосталност у савладавању градива.

Атмосфера у одељењу се поправља јер су на часу сви ученици посвећени извршавању задатих активности, чак и они који су склони ометању часа и они који би им представљали потенцијалну подршку.

У случају одсуства из школе ученици не остају ускраћени када је у питању усвајање новог градива.

Важно је знати

Да би обрнута учионица дала најбоље резултате, неопходно је да наставник буде информатички писмен и обучен за употребу ИКТ-а, као и да сви ученици код куће имају рачунар и приступ интернету. Када су ови критеријуми задовољени, за наставника је још важно да прецизно одреди знања која ученици треба да усвоје код куће, да пажљиво осмисли на који начин ће се искористити време на часовима у школи, те да прилагоди систем вредновања постигнућа.

Одрживост

Применом обрнуте учионице и других иновативних наставних модела ствара се савремено, подстицајно окружење, у коме је могуће учити у складу са личним способностима и интересовањима, што подиже квалитет образовања и доприноси одрживости.

0 Comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *